EGZAMINY ZALICZENIA Warszawa

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu FABUŁA są uznawane za zajęcia ogólnouniwersyteckie przez Uniwersytet Warszawski. Studenci UW za zaliczony jeden semestr otrzymują 6 punktów ECTS. Każdy semestr jest traktowany jako oddzielne zajęcia, choć 4 semestry stanowią ciągłość chronologiczną.  Zajęcia kończą się ZALICZENIEM NA OCENĘ.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- wykupienie karnetu lub biletów na poszczególne zajęcia,

- rejestracja na APF w systemie USOS (nie dotyczy to wolnych słuchaczy, którzy starają sie o dyplom).

TERMINY

Egzamin po III semestrze APF FABUŁA odbędzie się we wtorek 2 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy online Kampus2. Na egzamin obowiązują zapisy do grup za pośrednictwem linku dostępnego na Forum aktualności na platformie Kampus2.

Grupy poranne startują o godzinie 10:00, 11:00 i 12:00.

Grupy popołudniowe startują o godzinie 17:00, 18:00 i 19:00.

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek 9 lutego o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy online Kampus2. Osoby, które nie przystąpiły do pierwszego terminu oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną otrzymają dostęp do testu bez konieczności zapisywania się.

ZAGADNIENIA

Test będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz kilku pytań otwartych wymagających krótkich (np. podanie tytułu, nazwiska reżysera lub aktora) lub nieco dłuższych (np. scharakteryzowanie nurtu czy zjawiska w historii filmu) odpowiedzi. Czas na jego rozwiązanie to 60 minut. Podstawę programową obowiązującą na teście stanowi treść wykładów zamieszczonych na platformie Kampus2 oraz informacje historycznofilmowe o filmach z programu III semestru.