REGULAMIN

Regulamin Akademii Polskiego Filmu w Gdańsku

 1. Akademia Polskiego Filmu w Gdańsku to dwuletni kurs historii polskiego filmu, organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.
 2. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w sali kinowej (aula 1.43) Wydziału Filologicznego UG. Rozpoczynają się o godzinie 17.00. Obejmują wykład, projekcje dwóch filmów (przy bardzo długich filmach jednego, przy krótkich trzech) oraz spotkania z twórcami.
 3. Jedne zajęcia trwają około 4-6 godzin zegarowych, w zależności od długości trwania projekcji i spotkań z twórcami.
 4. Jeden semestr obejmuje 13 zajęć, a pełny cykl trwa 4 semestry, każdy semestr jest odrębną całością.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć studenci Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest nieodpłatne.
 7. Zajęcia APF mogą być zaliczane jako zajęcia fakultatywne, wykład ogólnouczelniany lub wydziałowy przez studentów UG. Szczegółowe warunki zaliczeń APF ustalają indywidualnie wydziały biorące udział w projekcie.
 8. Cztery semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Każdy semestr można jednak zaliczać osobno jako odrębny kurs. Jeden semestr to od 2 do 4 punktów ECTS w zależności kierunku studiów. Decyzję podejmuje właściwy prodziekan ds. studenckich.
 9. Dla studentów chcących zaliczać zajęcia APF jako przedmiot fakultatywny, wykład ogólnouczelniany lub wydziałowy obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dla studentów jest rejestracja w systemie Portal Studenta lub zapis w biurze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 11. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.
 12. Sprawy organizacyjne związane z porządkiem zajęć, obecnością na zajęciach, rejestracją prowadzi koordynator projektu.
 13. Nad przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy APF Gdańsk.
 14. Semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego. Zaliczenie przeprowadza opiekun naukowy.
 15. Po zaliczeniu na pozytywną ocenę wszystkich 4 semestrów (niekoniecznie w porządku chronologicznym) można otrzymać dyplom.
 16. Uczestnictwo w zajęciach APF jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.