Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej kinematografii (1944/1945–1989)

Tytuł:

Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej kinematografii (1944/1945–1989)

Autorzy:

Tomasz Sikorski, Maciej Kowalski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydanie:

Szczecin 2019

Liczba stron:

252

Opis

Tematem trzeciego już tomu serii monograficznej – Film. Historia i kon­teksty są Ziemie Zachodnie i Północne oraz skupiona wokół nich proble­matyka, widziana przez pryzmat kinematografii. Przez cały okres Polski Ludowej mityczno-symboliczny obraz Ziem Zachodnich i Północnych, życie mieszkańców, ich problemy, codzienność, zachodzące tam proce­sy i zjawiska społeczne interesowały ludzi kultury – od plastyków, lite­ratów po twórców filmowych. Inspirowało i fascynowało ich właściwie wszystko, między innymi: urokliwe, liryczno-pastelowe pejzaże, topo­grafia tych ziem, życie codzienne mieszkańców, ukazane przez pryzmat jednostki lub szerszej wspólnoty, procesy asymilacyjne, repolonizacyjne. Z biegiem czasu sztampowe, propagandowe produkcje (zwłaszcza do­kumenty) zaczęły ustępować miejsca filmom bardziej ambitnym, we­wnętrznie skomplikowanym i nie do końca jednoznacznym. W kinie polskim Ziemie Zachodnie i Północne przeszły więc swoistą ewolucję. W okresie stalinowskim zapoczątkowały ją filmy stawiające na poety­kę socrealistyczną, stabilizującą nowe poczucie tożsamości i integracji (w momencie olbrzymiego trudu dźwignięcia zrujnowanego kraju). Do­piero lata pięćdziesiąte, należące do tzw. Polskiej Szkoły Filmowej wpro­wadziły eksperymenty psychologiczne oraz warsztatowe, aby przejść do nowofalowej, trochę swobodniejszej narracji, także do pewnego stopnia uwarunkowanej neomarksistowskim zwrotem ideologicznym w obyczajowości, filozofii, literaturze, architekturze, począwszy od lat sześćdziesiątych, a później już w kolejnych dekadach PRL. Tom studiów przekazany Czytelnikowi ma zadatki oraz aspiracje, aby stać się publi­kacją pożyteczną, otwierającą kolejne perspektywy do dalszych badań i naukowych dociekań.

Spis treści

 • Maciej Kowalski (Szczecin)
 • Aspekty morskie w polskich filmach fabularnych lat trzydziestych XX wieku
 • Łukasz A. Plesnar (Kraków)
 • Ostatni film Trzeciej Rzeszy – „Kołobrzeg (Kolberg)” Veita Harlana jako obraz historyczny i propagandowy
 • Inga Leśniewska-Orlicka (Wrocław)
 • Osadnicy, przesiedleńcy, autochtoni… Analiza obrazu mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych Polski na podstawie wybranych kronik i dokumentów filmowych zrealizowanych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie
 • Tomasz Sikorski (Szczecin)
 • „Byliśmy tu, jesteśmy, będziemy”. Szczecin na taśmach Polskiej Kroniki Filmowej w pierwszych latach powojennych (1945–1947)
 • Jamie Zelechowski (Tucson)
 • The Palimpsestic„Repatriate” in the Cinematic Reclaimed Territories
 • Tomasz Sikorski, Urszula Kozłowska (Szczecin)
 • Skaza. Agnieszka 46 (1964) jako przykład „niezmierzonej” symplifikacji „mundurowo-kombatanckiego” mitu w polskim filmie fabularnym dekady Władysława Gomułki
 • Piotr Kurpiewski (Gdańsk)
 • Mit Cedyni w polskiej twórczości filmowej lat siedemdziesiątych XX wieku – między utylitaryzmem a obiektywizmem
 • Joanna Dobrowolska (Warszawa)
 • Pionierzy i osadnicy w poszukiwaniu domu i azylu. Obraz Ziem Odzyskanych w Grzechu Antoniego Grudy Azylu 

Noty biograficzne