Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 


Metafora

Alicja Helman

Metafora - pojęcie wywodzące się z retoryki starożytnej, odnoszące się do wypowiedzi językowych. W  teorii filmu używane jest w dwu podstawowych znaczeniach [1.] jako figura stylistyczna złożona z dwu części, z których druga jest porównaniem bądź rodzajem komentarza lub interpretacji części pierwszej; [2.] jako proces transformacji znaczenia dosłownego w przenośne. U wielu teoretyków metafora filmowa pojmowana jest jako zobrazowanie metafory słownej. Najbardziej znana jest koncepcja R. Jakobsona, w myśl której metody rozczłonkowania filmu realizują dwa główne modele retoryczne – metaforę  metonimię, czyli zasadę kontrastu lub podobieństwa. Teorię metafory rozwijali głównie przedstawiciele orientacji semiotycznej, utrzymując, że metafory mogą pojawiać się zarówno w układzie poziomym (syntagmatycznym), gdy obecne są oba człony, jak i pionowym (paradygmatycznym), gdzie jeden element zastępuje drugi. Dla twórców filmowych metafora była sposobem naruszenia powszechnie przyjętych reguł opowiadania, zakłóceniem „przezroczystego” porządku wypowiedzi (zerowy styl).

A.H.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Polskie kino po 1989 roku, prof. Mirosław Przylipiak
  • Związki Polskiej Szkoły Filmowej z kinem światowym
kanał na YouTube