EGZAMINY ZALICZENIA

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu Kino Muz ANIMACJA są uznawane za zajęcia ogólnouniwersyteckie przez Uniwersytet Warszawski. Studenci UW za zaliczony semestr otrzymują 4 punkty ECTS. Zajęcia kończą się ZALICZENIEM NA OCENĘ.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- wykupienie karnetu

- rejestracja na APF w systemie USOS

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, należy podpisywać się na liście obecności własnoręcznie, podpisem według wzoru z dowodu osobistego)

- zgłoszenie się do dziekana swojej jednostki z podaniem o podpięcie przedmiotu APF jako przedmiotu ogólnouniwersyteckiego.

TERMIN

Egzamin pisemny odbędzie się 30 maja 2018 r. o godzinie 17:00 w Kinie Muz.

Egzamin będzie się składał z kilkanastu pytań otwartych, wymagających krótkich odpowiedzi, np. podania  tytułu filmu (przewidujemy pokaz kadrów z filmów podczas egzaminu), a także nieco dłuższych, np. opisania treści filmu lub scharakteryzowania twórczości reżysera, czy też opisania technik animacji. Pytania będą punktowane.

Literatura:

  • Jerzy Armata, Śnione filmy Piotra Dumały, Korporacja Ha!art i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Kraków-Warszawa 2009
  • Jerzy Armata, Hobby animacja. Kino Daniela Szczechury, Studio EMKA, Warszawa 2010,
  • Jerzy Armata, Z Armatą na Wilka. Animowany blues Mariusza Wilczyńskiego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty 2011,
  • Jerzy Armata, Joanna Prosińska-Giersz, Witold Giersz – malarz ekranu 2012
  • Paweł Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, słowo obraz/terytoria,, słowo/obraz terytoria 2001,
  • Polski Film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, PWA, 2008,
  • Polska animacja XXI w., pod red. Małgorzaty Kozubek i Tadeusza Szczepańskiego, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi 2017.