Informacje dla autorów

Od października 2021

* Wydanie elektroniczne on-line jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma.
* Czasopismo jest recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Kwartalnika:

Regulamin_Pleograf.pdf

------

Do września 2021

* Wydanie elektroniczne on-line jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma.
* Czasopismo jest recenzowane w trybie podwójnie ślepej recenzji.

Opis procedury recenzyjnej

* Do recenzji kierowane są artykuły nadesłane przez autorów i wstępnie zakwalifikowane do publikacji przez kolegium redakcyjne (zob. formularz recenzji). Kolegium redakcyjne ma prawo odrzucić tekst bez procedury recenzenckiej.

* Redakcja powołuje dwóch recenzentów (lub w uzasadnionych przypadkach większą ich liczbę) kompetentnych w dziedzinie związanej z tematyką nadesłanego artykułu.

* Recenzenci nie są członkami redakcji ani Rady Naukowej pisma „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”.

* Artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (double-blind peer review).

* W przypadku zastrzeżeń recenzenta co do artykułów przekazanych mu do recenzji redakcja pośredniczy w kontaktach między nim a autorem z dochowaniem zasady poufności oraz umożliwia ustosunkowanie się autora do uwag recenzenta.

* Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma na koniec roku.

* Nadesłanie artykułu do publikacji w czasopiśmie jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się obowiązującej procedurze recenzyjnej.

 

Wytyczne dla autorów

Prosimy o nadsyłanie gotowych tekstów drogą mailową w formacie .doc lub .rtf na adres: pleograf@fina.gov.pl. Przyjmujemy oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe o objętości od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (20-40 tys. znaków ze spacjami) oraz recenzje książek do objętości 0,5 arkusza. Do tekstu należy dołączyć tytuł oraz streszczenie artykułu w językach polskim i angielskim (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami), notę biograficzną autora oraz słowa kluczowe artykułu.

Ponadto autor jest zobowiązany dołączyć do nadsyłanego tekstu wszelkie informacje dotyczące źródeł finansowania publikacji oraz wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, a także innych osób w powstanie publikacji.

 

Formatowanie tekstu

- czcionka: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm; tekst wyjustowany z wstawioną numeracją stron

- tytuły czasopism – w cudzysłowach, wszystkie pozostałe – kursywą

- dane filmograficzne według wzoru: Tytuł filmu (1960); Polski tytuł filmu (reż. Jan Kowalski, 1961); Polski tytuł filmu (Oryginalny tytuł filmu, reż. John Smith, 1962)

- tekst cytowany – kursywą

- wyrażenia obcojęzyczne – kursywą

- podkreślenia, wytłuszczenia – tylko drukiem pogrubionym

- imiona – zapis w pełnym brzmieniu przy pierwszym wymienianiu osoby, potem dopuszczalny inicjał imienia przed nazwiskiem

- nazwy miesięcy – słownie (np. 15 lutego), słowa „rok” i „wiek” – bez skrótów (np. 2016 rok, XXI wiek), liczebniki porządkowe oznaczające lata – zapisem cyfrowym z kropką (np. lata 30. XIX wieku), liczebniki wielocyfrowe – zapisem łączonym (np. 99 tysięcy, 100 milionów)

- nawiasy w kolejności do wewnątrz: (*), /*/, [*],{*}

- cytaty w cytatach, wyróżnienia w cytatach, wyrażenia metaforyczne – z użyciem cudzysłowów (w kolejności do wewnątrz: „*”, »*«, ‘*’)

- opuszczenia w cytatach – w nawiasach okrągłych: (…)

- wtrącenia odautorskie – w nawiasach kwadratowych: [dop. – A. Ż.]

 

Przypisy

Należy je umieścić na dole strony z numeracją cyframi arabskimi według wzoru:

- publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza, wydawnictwo, miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym i rok wydania, strona, np.:

* R. Smith, Book on Film, Impressum, London 1997, s. 159-162.

* R. Smith, Książka o filmie, tłum. Z. Maj, In-Press, Łódź 1998, s. 16.

- publikacje w tomach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza artykułu, tytuł tomu podany kursywą i poprzedzony odnośnikiem „[w:]”, inicjał imienia i nazwisko redaktora tomu, wydawnictwo, miejsce wydania w brzmieniu oryginalnym i rok wydania, strona, np.:

* H. Cook, Only Cinema, [w:] The Film Reader, red. S. Hill, Impressum, London 1998, s. 41.

* H. Cook, Tylko kino, tłum. Z. Maj, [w:] Teksty filmowe, red. B. Lis, In-Press, Łódź 1999, s. 7.

- publikacje w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, ew. inicjał imienia i nazwisko tłumacza artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania, ew. numer tomu zbiorczego, numer wydania, strona, np.:

* G. Schrader, Filmmakers on Actors, „Cinema Zoom” 1999, t. 25, nr 1-2, s. 26.

* G. Schrader, Filmowcy o aktorach, tłum. Z. Maj, „Magazyn Filmowy” 2000, nr 4, s. 7.

- źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu podany kursywą, bezpośredni link do artykułu, data dostępu do zasobu podana w nawiasie kwadratowym, np.:

* A. Wiśniewski, Film i telewizja, http://www.czasopismofilmowe.pl [dostęp: 26.04.2011].

- odnośniki bibliograficzne: tamże, dz. cyt., cyt. za, zob., por., tejże, tegoż, taż, tenże, ciż, tychże

 

Ilustracje

Proponowany materiał zdjęciowy należy nadsyłać w plikach TIFF, JPG, BMP lub PNG.
Ilustracje należy nadsyłać z podpisami według wzoru:
Zbigniew Cybulski na planie filmu "Popiół i diament", fot. Wiesław Zdort, źródło: Fototeka FN

 

Ostrzeżenie dotyczące ghostwriting, plagiatów i guest authorship

Informujemy, że dla zapewnienia rzetelności naukowej publikowanych artykułów, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja „Pleografu. Kwartalnika Akademii Polskiego Filmu” wdrożyła procedury mające na celu wykrywanie praktyk ghostwritingu, guest authorship, plagiatów czy autoplagiatów.

Zastrzeżenia

Redakcja zastrzega sobie prawo odesłania tekstu, który nie jest sformatowany według wskazanych zasad, do poprawienia przez autora. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów oraz śródtytułów. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do tekstów pozostają przy autorach. Wysyłając tekst do publikacji, autorka lub autor udziela redakcji pisma „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” jednorazowej, niewyłącznej licencji do publikacji tegoż tekstu na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tejże stronie. Jeśli artykuł zostanie opublikowany w piśmie „Pleograf”, autorka lub autor udziela redakcji zgody na jednorazową publikację artykułu w ewentualnej antologii tekstów pisma lub innym tomie zbiorowym tego samego wydawcy.

Jeśli artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Pleografie”, autorka lub autor zobowiązuje się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych).

Honoraria

Za wszystkie teksty naukowe obowiązuje stawka 30 zł brutto za stronę znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków licząc ze spacjami), jednak nie więcej niż 660 zł brutto za całość.

Za wszystkie teksty nienaukowe (recenzje książek, teksty publicystyczne, popularyzatorskie, wywiady) obowiązuje stawka 330 zł brutto za całość.

Za teksty opublikowane w czasopiśmie naukowym spoza wykazu MNiSW autorom przysługuje 5 punktów.

Kontakt

tel. +48 664 030 300
e-mail: pleograf@fina.gov.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci naukowi

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS