Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Tytuł:

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe

Redaktorzy:

Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2018

Liczba stron:

278

Opis

W tomie ukazano kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką. Autorzy – filmoznawcy, a zarazem bohemiści z kraju i zagranicy – podjęli zagadnienia współpracy instytucjonalnej, historii pojedynczych wspólnych projektów, a także kwestie adaptacji, edukacji filmowej czy wizerunku służb specjalnych w filmach.

Książka ma charakter naukowy, ale satysfakcję z jej lektury odniesie także odbiorca niezajmujący się profesjonalnie relacjami polsko-słowacko-czeskimi […]. Mamy do czynienia z pierwszą monografią poświęconą temu zagadnieniu. W dotychczasowych publikacjach podejmujących tematykę relacji polsko-czesko-słowackich problemom relacji filmowych poświęcone były zaledwie nieliczne teksty. Prezentowana książka zawiera omówienie tych relacji zarówno na poziomie oficjalnej współpracy międzynarodowej, jak i pojedynczych filmów, odnosi się też do lat przedwojennych, okresu socjalistycznego oraz czasów po roku 1989. Stanowi dzięki temu opracowanie dość wyczerpujące. […] Pisząc o filmach, autorzy tworzą przy okazji obraz współpracy politycznej, artystycznej, zwracają uwagę na kwestie kulturowe, przez co publikacja ma charakter nie tylko filmoznawczy, lecz także politologiczny i kulturoznawczy.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Słowo wstępne   7

Iwona Łyko, Meandry polsko-czeskiej współpracy filmowej w dwudziestoleciu międzywojennym   11

Joanna Szczutkowska, Kontakty filmowe pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w latach 70. XX wieku   27

Jakub Jiřiště, Rozwój współpracy koprodukcyjnej między telewizją czechosłowacką i polską w cieniu socjalistycznego internacjonalizmu w latach 1953–1989   53

Ewa Ciszewska, Drogi równoległe. Edukacja filmowa w Polsce, w Czechach i na Słowacji   71

Mariusz Guzek, Ślady wilczych zębów – na pograniczu Czech, Niemiec i Polski   91

Joanna Wojnicka, Bóg i diabeł w Nowej Hucie. Bracia Karamazow Petra Zelenki   109

Tomáš Hučko, Bokser i śmierć – udana słowacko-polska koprodukcja filmowa, do której nie doszło   125

Jarosław Grzechowiak, Jedyna wspólna akcja. Krótkie życie Zbigniewa Kuźmińskiego   143

Jadwiga Hučková, Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku   161

Mateusz Żebrowski, Tatry mityczne i niepodzielne w dokumentach Pavla Barabáša   175

Jacek Nowakowski, Oficerowie wciąż czerwoni? Filmowy wizerunek postkomunistycznych służb specjalnych na przykładzie Psów oraz Czerwonego Kapitana   191

Katarzyna Figat, Czeskie smaczki Janusza Majewskiego. Wywiad z reżyserem   205

Biogramy autorów   233

Aneks   237

Czechosłowackie filmy w polskiej dystrybucji w latach 1945–1989   239

Polskie filmy w czechosłowackiej dystrybucji w latach 1945–1989   251

Indeks filmów i seriali   261

Indeks nazwisk   265

Shrnutí   275

Summary   277