REGULAMIN Wrocław

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU WE WROCŁAWIU

  1. Akademia Polskiego Filmu we Wrocławiu jest projektem edukacyjnym poświęconym historii polskiej kinematografii organizowanym przez Filmotekę Narodową, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

  2. Nad przebiegiem zajęć oraz przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy semestru dr Małgorzata Kozubek (UWr.), a sprawy organizacyjne prowadzi koordynator projektu z ramienia Stowarzyszenia Nowe Horyzonty - Elżbieta Janik

  3. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane polskim filmem. Uczestnictwo w zajęciach APF jest płatne. Aby brać udział w projekcie należy zapisać się online na zajęcia na www.kinonh.pl, a po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do APF wykupić semestralny karnet w cenie 150 zł.

  4. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń online, liczba miejsc jest ograniczona.

  5. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu w kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu. Obejmują wykład oraz jedną projekcję filmową.

  6. Jedne zajęcia trwają około 3 godzin zegarowych w zależności od długości trwania projekcji. Jeden semestr obejmuje zazwyczaj 12-13 zajęć (około 12-13 projekcji filmowych), a cały projekt trwa  2 semestry.

  7. Zajęcia APF mogą być zaliczane jako zajęcia fakultatywne i/lub ponadprogramowe przez studentów uczelni, które podjęły współpracę z APF. Dla studentów chcących zaliczać zajęcia APF jako przedmiot honorowany przez uczelnie obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności  w semestrze).

  8. Semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego. Zaliczenie przeprowadza opiekun naukowy, a w razie dużej ilości chętnych również inne osoby będące pracownikami naukowymi uczelni uczestniczących w APF.

  9. Dwa semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Z punktu widzenia dydaktycznego każdy semestr stanowi jednak odrębny kurs.