REGULAMIN Kraków

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W KRAKOWIE

1. Niniejszy Regulamin Akademii Polskiego Filmu w Krakowie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestniczenia i zaliczenia zajęć realizowanych w ramach Akademii Polskiego Filmu w Krakowie.

2. Akademia Polskiego Filmu w Krakowie, zwana dalej „APF”, jest projektem edukacyjnym poświęconym historii polskiej kinematografii organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

3. Zajęcia w ramach APF odbywają się raz w tygodniu na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, obejmują wykład oraz jedną lub dwie projekcje filmowe.

4. Zajęcia trwają ok. 5-6 godzin zegarowych, w zależności od czasu trwania projekcji. Jeden semestr obejmuje 12-14 zajęć, a cały projekt trwa 4 semestry.

5. Autorem programu APF jest konsultant naukowy APF dr Rafał Marszałek, a nad przebiegiem zajęć oraz przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy semestru z ramienia Krakowskiej Akademii.

6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest bezpłatne. Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do właściwego dziekanatu (studenci) lub zarejestrować (wolni słuchacze) pod adresem: akademiafilmowa@afm.edu.pl

7. Cztery semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Z punktu widzenia dydaktycznego każdy semestr stanowi jednak odrębny kurs.

8. Dla studentów chcących zaliczyć zajęcia APF jako przedmiot fakultatywny/obowiązkowy obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (minimum 7 obecności w semestrze).

9. Każdy semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego semestru. Zaliczenie przeprowadzają opiekunowie naukowi semestru.

10. Wolni słuchacze, aby zaliczyć semestr muszą mieć przynajmniej minimalną liczbę obecności na zajęciach (minimum 7 obecności).

11. Zaliczenie całości kursu APF (4 semestry) kończy otrzymanie dyplomu ukończenia kursu, który wydaje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.